OZNÁMENÍ - DUCR-21967/19/Pl

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í
V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U

 

I .  I N F O R M A C E  D L E  U S T . § 9  B O D  S T . 1  Z Á K O N A  Č .1 0 0 / 2 0 0 1  S B . ,  O  P O S U Z O V Á N Í  V L I V Ů  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í ,  V  P L A T N É M  Z N Ě N Í  ( D Á L E  J E N  Z Á K O N  E I A )  I N F O R M U J E  O Z Á M Ě R U  P R O  S T A V B U  D R Á H Y :

 

“Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

 

Spolu s oznámením o zahájení řízení je podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona EIA, zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení a následující informace: Stavba: “Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ je součástí celkového záměru, který byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí ČR dne 29. října 2018 vydáno, dle zákona EIA, souhlasné závazné stanovisko čj. MZP/2018/520/881. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, vyvěšeny v elektronické podobě a zveřejněné na stránkách: https://portal.cenia.cz/eia, případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, www.mzp.cz/eia. Kód záměru OV3071.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 26.04.2019
Sejmuto: 27.05.2019
Číslo jednací: DUCR-21967/19/Pl
Zodpovídá: Václav Uhlíř