Informace o zpracování osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytnout informace o zpracování osobních údajů, které jsou získávány přímo od subjektu údajů.

 

1) Správce osobních údajů – identifikační údaje

Název:           Drážní úřad
Adresa:         Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady
IČO:               00583171
Tel.:               9722 41839 108
Email:            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel: +420 774 233 045
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3) Právní titul zpracování osobních údajů a účel zpracování

Velkou část údajů zpracováváme na základě právní povinnosti. Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, zdravotním pojišťovnám.

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku - kamerový systém ve vstupních prostorách Drážního úřadu. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR.

 

4) Kategorie osobních údajů:

Drážní úřad zpracovává následující osobní údaje:

jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, ev.č.osvědčení

 

5) Předání třetím stranám

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. (vyjma zákonné povinnosti vůči zaměstnancům).

 

6) Přístup k osobním údajům

K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce a zpracovatele.

 

7) Doba uchování

Osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu definovanou ve spisovém a skartačním řádu.

 

8). Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy. Písemnou žádost ve věci přístupu k Vašim osobním údajům je třeba adresovat správci osobních údajů (adresa uvedena v bodu 1).

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). Písemnou žádost ve věci opravy nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění,  je třeba adresovat správci osobních údajů (adresa uvedena v bodu 1).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže). Písemnou žádost ve věci omezení Vašich osobních údajů je třeba adresovat správci osobních údajů (adresa uvedena v bodu 1).

 

9). Podání stížnosti dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., webové stránky: https://www.uoou.cz