OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO
(DUSSM019)

ŘEDITEL SEKCE INFRASTRUKTURY
Ředitel Drážního úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného – (DUSSM019) Ředitel sekce infrastruktury (dále jen „služební mís-to“), a to v oborech služby: Doprava a Bydlení, územní plánování a stavební řád, dle naří-zení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech služby.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurči-tou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. leden 2023.

Místem výkonu služby je Praha.

Celý text výběrového řízení v PDF.

Přílohy oznámení:

Žádost o přijetí a zařazení na služební místo ve formátu docx.

Čestné prohlášení ve formátu docx