Vnitřní proces navrhovatele při předávání analýzy rizik

Vzhledem ke stávající aplikaci CSM při kolaudování staveb v rámci fází V-diagramu CENELEC, s ohledem na nejasné stanovení priorit při procesu hodnocení výsledků posuzování NoBo/DeBo v závislosti na hodnocení bezpečnosti, Drážní úřad rozpracoval obecně platné kroky vztahu postupného předávání resp. doplňování rizik. Jedná se o to, aby vnitřní proces řízení rizik navrhovatelem vždy pokrýval všechny fáze V-diagramu a byl synchronizován s postupy všech výše uvedených hodnotících subjektů (SPB, NoBo, DeBo, DÚ).

Proces je uveden v následující příloze v PDF.

Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce stavební

 

Žádost o vydání souhlasu ke zřízení stavby zasahující částí do obvodu dráhy (§ 7 odst. 3 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“). word
Žádost o vydání souhlasu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a částečně v obvodu dráhy (§ 9 odst. 1 a § 7 odst. 3 zákona). word
Žádost o vydání souhlasu k provozování stavby v ochranném pásmu dráhy a částečně v obvodu dráhy. word

 

 

Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí

 

Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání dráhy ve smyslu § 49b, odst. 2 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které Drážní úřad vydává jako POVOLENÍ K UVEDENÍ DO PROVOZU ve smyslu unijní legislativy je vedeno ve správním řízení.

Celý článek v PDF 

 

Vzor žádosti o POVOLENÍ UVEDENÍ DO PROVOZU     word
Formulář Analýza použitelnosti Technických specifikací interoperability                    xls
Vzor ES prohlášení o subsystému word
Číslování ES prohlášení word
Vzor Soubor podkladů pro oznámení neuplatnění TSI v českém jazyce word
Vzorový překlad názvů TSI pro vytvoření anglické verze Souboru podkladů    word