Odbor drážních vozidel a ECM:

  • schvaluje typy kolejových vozidel, ověřuje jejich technickou způsobilost, a to jak vozidel prvně schvalovaných, tak i vozidlech již schválených jiným členským státem Evropské unie,
  • schvaluje typy drážních vozidel dráhy tramvajové, speciální a lanové,
  • schvaluje změny kolejových vozidel a drážních vozidel dráhy tramvajové, speciální a lanové, které vedou k odchylce od schváleného typu,
  • zajišťuje výkon činností uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel,
  • vykonává státní dozor dle zákona o dráhách, dále dozor nad výrobky dle zákona o technických požadavcích nad výrobky a zákona o obecné bezpečnosti výrobků, a to konkrétně nad drážními vozidly a určenými technickými zařízeními; vykonává také dohled nad subjekty odpovědnými za údržbu,
  • vede celostátní registr drážních vozidel hnacích, vozidel pro přepravu osob, speciálních hnacích vozidel a vozidel MHD,
  • posuzuje právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy pro vykonávání zkoušek drážních vozidel,
  • zajišťuje přidělování alfabetických zkratek držitelům železničních vozidel,
  • ověřuje subjekty odpovědné za údržbu a funkce údržby.

 

Struktura ODVaECM