Provozování drah a drážní dopravy

 

METODICKÝ POKYN PRO POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZOVATELE DRÁHY A DOPRAVCE

Tento metodický pokyn byl vypracován na základě článku 12 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice 2004/49/ES“) a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1158/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (dále jen „nařízení 1158/2010“) a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.1169/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (dále jen „nařízení 1169/2010“), s cílem usnadnit žadatelům – provozovatelům dráhy a železničním podnikům z České republiky a jiných členských států Evropského společenství – podávání žádostí o získání:

  1. osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle § 23a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dráhách“), (schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES) nebo
  2. osvědčení dopravce podle § 34h zákona o dráhách (osvědčení o schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES).

 

Celý text metodického pokynu v PDF.

Příloha č. 1 - Kritéria pro posuzování shody - společná část příloh II. nařízení 1158/2010 a 1169/2010.

Příloha č. 2 - Kritéria pro posuzování shody pro provozovatele dráhy - nařízení 1169/2010 nad rámec společné části.

Příloha č. 3 - Kritéria pro posuzování shody pro osvědčení dopravce část B podle nařízení 1158/2010 přílohy III a národních předpisů.

Formulář a návod k vyplnění stáhnete zde.

 

METODICKÝ POKYN PRO VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ DOPRAVCE

Metodický pokyn se vydává jako postup pro provozovatele drážní dopravy, při podávání žádosti o vydání „Osvědčení dopravce“ (nové, obnovené, aktualizované/změněné).

 

Celý text metodického pokynu v PDF.

Příloha č. 3 Doplňující informace k žádosti o osvědčení.

 

NORMY KVALITY SLUŽEB A ZPRÁVA O PRÁVECH A POVINNOSTECH CESTUJÍCÍCH V ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVĚ

Tento metodický pokyn byl vypracován na základě článku článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

 

Celý text metodického pokynu v PDF.

Příloha č. 1 - Definování norem kvality služeb - Minimální obsah zprávy o kvalitě poskytovaných služeb.

Příloha č. 2 - Kontaktní údaje na zástupce železničního podniku.