ROZHODNUTÍ - o změně stavby před jejím dokončením - „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

ROZHODNUTÍ
VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

doručováno veřejnou vyhláškou

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 1. července 2021 žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390 a Statutárního města Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 449 92 785, kteří jsou zastoupeni společností PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00, IČ: 255 64 901, o vydání povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném územním a stavebním řízení pro stavbu dráhy: „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova“ v rozsahu SO 426, SO 427, SO 460, SO 461, SO 463.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení o změně stavby před jejím dokončením. Společné územní a stavební řízení bylo vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“). Předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby, silnic I/42 je dle Přílohy zákona o urychlení výstavby zařazena mezi silnice I. třídy jako stavba dopravní infrastruktury zásadní z hlediska celorepublikových zájmů.
Po posouzení předloženého návrhu podle § 94o stavebního zákona a na základě projednávání návrhu ve společném územním a stavebním řízení podle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravy územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k § 118 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad

schvaluje stavební záměr změny stavby před jejím dokončením

stavby

„I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 21.09.2021
Sejmuto: 06.10.2021
Číslo jednací: DUCR-50888/21/Hn
Zodpovídá: Veronika Bednářová