Ve dnech 8. - 10 dubna 2019 navštívili náš úřad kolegové z partnerského slovenského Dopravného úradu. V rámci třídenní návštěvy jsme si vzájemně vyměnili informace o stavu příprav 4. železničního balíčku, řešili problematiku rušení železničních přejezdů či seznámili kolegy s legislativním zaváděním systému MLS (monitoring licence strojvedoucího), jakožto jednoho opatření k udržení bezpečnosti na české železnici.

 

3403 maly

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v posledních dnech dochází ke zvýšenému počtu mimořádných událostí spočívajících v projetí návěsti zakazující jízdu drážního vozidla. Drážní úřad, kterému jako vnitrostátní bezpečnostnímu orgánu dle směrnice 2004/49/ES jsou svěřeny úkoly týkající se bezpečnosti železnic, proto apeluje na vás, provozovatele drážní dopravy, abyste se v rámci plnění svých povinností vyplývajících ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů zaměřili na:

  • Bezpečné provozování drážní dopravy spočívající v prověření vlastních vnitřních předpisů vydaných v rámci osvědčení dopravce, zda tyto předpisy obsahují všechny prvky zajišťující bezpečné provozování drážní dopravy a zda jsou aktualizovány v návaznosti na změny předpisů celostátních a regionálních drah.
  • Důsledné zabezpečení pravidelné školicí činnosti u všech zaměstnanců zúčastněných na zajišťování dopravního procesu, zejména s poukazem na známé opakující se chyby a upozorňovat na ně.
  • Zintenzivnění vnitřních kontrolních mechanismů u osob podílejících se na zabezpečení jízdy vlaku, tj. strojvedoucích a ostatního vlakového doprovodu, se zaměřením na dodržování pracovně-právních předpisů a v případě nedostatků přijetí příslušných účinných opatření.
  • Prověření zpracování turnusové služby vlastních náležitostí tak, aby byly zajištěny přestávky v práci a vyloučena nadměrná práce přesčas.
  • Možnost zavedení sankcionování viníka (v případě mimořádné události v rámci jejího vyhodnocení) dle míry jeho zavinění pozastavením platnosti osvědčení strojvedoucího, resp. jeho odnětím.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že na výše uvedené body se Drážní úřad v nejbližší době zaměří při výkonu státního dozoru ve věcech drah.

S pozdravem
Ing. Jiří Kolář, Ph.D. v. r.
ředitel Drážního úřadu

 

Drážní úřad, tak jako další instituce, bedlivě sledují vývoj mimořádných událostí na železnici. Bez ohledu na nešťastné události minulých dnů, připravuje dlouhodobě Drážní úřad několik opatření, které napomohou k eliminaci chyb.

Celá tisková zpráva ve formátu PDF

Drážní úřad vydal ke dni 1.2.2019 metodický pokyn pro provádění zkoušek kompatibility, schvalování a uvádění do provozu vozidel vybavených zabezpečovacím systémem ETCS.

Drážní úřad v pátek 7. 12. 2018 v 15:50 hodin povolil provoz v severním tubusu Ejpovického tunelu. Již 15. listopadu byla uvedena do zkušebního provozu jižní část tunelu. Stejně jako jižní tubus, i tento bude v režimu zkušebního provozu až do 31. 12. 2019.

 

V minulých týdnech byly úřadem schváleny nové názvy budoucích zastávek. Výstavba zastávek je výsledkem shody mezi obcemi, krajem a Správou železniční dopravní cesty. Všechna budoucí nástupní místa leží na tratích v Ústeckém kraji.

Celý článek ve formátu PDF

V období vánočních svátků budou úřední hodiny podatelny upraveny následujícím způsobem:

Od 21.12.2018 do 31.12.2018 > 7.30 - 12.30