Drážní úřad připravuje na pátek 7. prosince 2018 v pořadí 7. jednání národní implementace TAF a TAP. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál).

 

Program jednání:

09:15 - 09:20 Zahájení

09:20 - 10:15 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

10:30 - 11:30 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

 

12:00 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) Problematika uznávání zkoušejících strojvedoucí;
b) Způsobilost vozidel pro provoz v ČR;
c) Problematika práv cestujících a stížnosti na postup dopravce;
g) Diskuse účastníků semináře se zaměstnanci DÚ v rozsahu činnosti Drážního úřadu.

 

Účast na dopoledním bloku doporučujeme kontaktním osobám pro implementaci TAF/TAP TSI.

Drážní úřad dnes v 15:50 hodin povolil provoz v jižním tubusu Ejpovického tunelu, který je součástí přeložky tratě mezi Plzní a Rokycany.

Výstavba nového úseku probíhala v rámci modernizace III. železničního tranzitního koridoru. Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2019. Z důvodu náročnosti kontrolního procesu byly kontroly rozloženy do dvou dnů - první část byla zkontrolována již v úterý 13. listopadu, další část prošla obhlídkou ve čtvrtek 15. listopadu.

Severní tubus našeho dosud nejdelšího železničního tunelu v Česku závěrečná kontrolní prohlídka teprve čeká.

Drážní úřad každým rokem zpracovává zprávu o stavu bezpečnosti na železničních dráhách. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme do Evropské železniční agentury zaslali dokument se stavem za rok 2017. Výroční zpráva byla sestavena mimo jiné i na základě podkladů provozovatelů drah a dopravců. Seznámit se s ní lze na webových stránkách úřadu.

Celý článek ve formátu PDF

Byl vydán nový metodický pokyn k evropskému nařízení č. 402/2013 (společná   bezpečnostní   metoda pro hodnocení a posuzování rizik)

Oznamujeme, že řízením sekce provozně-technické je po odchodu Ing. Ondřeje Fanty, Ph.D., od 1. října 2018 pověřen Ing. Jan Lehovec, dosavadní ředitel odboru bezpečnosti a licencí.

Síť železničních zastávek v Česku se opět rozroste. Vydali jsme čtyři rozhodnutí o nových názvech budoucích zastávek. Ty vzniknou ve Středočeském, Jihočeském a Pardubickém kraji. „Díky výstavbě nových zastávek se železnice přibližuje cestujícím, což má jednoznačně pozitivní následek. Lidé mohou vlaky využít na každodenní dojíždění do škol a zaměstnání nebo využít občasné jízdy za zábavou a výlety,“ hodnotí kladně trend vzniku nových zastávek ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

A kde konkrétně nová nástupní a výstupní místa vzniknou?

Celý článek v PDF

Tramvaj Tango LF2, kterou vyrábí pro Dopravní podnik Ostrava společnost Stadler, získala dosud chybějící průkaz způsobilosti určených technických zařízení elektrických. Ten byl vydán po dodání kompletních podkladů v odpoledních hodinách 7. června 2018. Následující den ráno byl předmětný průkaz převzat zástupcem žadatele. Dopravní podnik Ostrava má tak splněny veškeré podmínky pro oficiální zahájení zkušebního provozu.

I nadále musí být dodrženy podmínky zkušebního provozu, z nichž některé jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.

Každé nové drážní vozidlo, které je uváděno nejen na český trh, musí projít řádným schvalovacím procesem. Ten ve finále může trvat i řadu měsíců. Platí to jak pro železniční, tak i tramvajová, trolejbusová, speciální vozidla a vozidla lanové dráhy.

Celý článek v PDF.

V časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018 vyšel článek s názvem Příprava na kontrolu RID kontrolním orgánem, který pojednává o výkonu státního dozoru v oblasti RID. Protože je článek nepřesný a tím i zavádějící, je potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Předně je v článku uvedeno, že se státní dozor vykonává podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. To je sice správně, nesmí se však zapomenout ani na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (tzv. kontrolní řád), jehož ustanovení se též používají k výkonům státních dozorů.

Vyjmenované zaměření kontrol v článku se může zdát jako „to hlavní“ nebo „to jediné kontrolované“, což může být pro některé čtenáře zavádějící. Vždy záleží na tom, o jakou konkrétní kontrolu (státní dozor) se jedná a pro koho je určena. Je třeba si uvědomit, že Drážní úřad kontroluje (a k tomu je zmocněn i Ministerstvem dopravy) celý rozsah přepravy nebezpečných věcí (RID), jakož i Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. týkající se oblasti přeprav nebezpečných věcí. V rámci státních dozorů se tak můžeme u každého subjektu zaměřit na něco zcela jiného – jiná kontrola může probíhat u dopravce přepravujícího nebezpečné věci, jiná na provozovatele železniční infrastruktury, jiná na výrobce cisternových vozů, jiná na odesílatele, atd.

Co je také potřeba zmínit je skutečnost, že Drážní úřad není vždy povinen dopředu oznamovat zaměření kontroly/státního dozoru. V případě potřeby lze také provést i neohlášenou kontrolu, případně neohlášený státní dozor. V takovém případě dojde k následnému sepsání protokolu o kontrole.

Věřím, že tyto doplňující, leč důležité informace ocení nejen čtenáři, ale i subjekty zabývající se přepravou nebezpečných věcí.

Stanislav Hájek, vedoucí oddělení RID Drážního úřadu

 

Příloha: článek z časopisu Nebezpečný náklad č. 2/2018