Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021.

Výroční zpráva o bezpečnosti vydaná Drážním úřadem hodnotí bezpečnost železničního provozu a provozování železničních drah v České republice za rok 2021.

Výroční zprávu ke stažení najdete ZDE.

Drážní úřad uveřejnil nový metodický pokyn k vydávání Jednotného osvědčení o bezpečnosti pro dopravce

Přístup k železniční infrastruktuře (mimo vlečky a místní dráhy) je povolen pouze subjektům, kteří jsou držiteli platného jednotného osvědčení o bezpečnosti.
O vydání jednotného bezpečnostního osvědčení (anglicky single safety certificate) musí požádat všechny železniční podniky, které hodlají provozovat drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze bez ohledu na to, o jaký druh dopravy se jedná, zda osobní nebo nákladní.

Jak při žádosti o vydání či obnovení osvědčení postupovat, upravuje nově vydaný národní metodický pokyn Drážního úřadu, který vychází z prováděcího nařízení Evropské komise a souvisejících předpisů a doplňuje je. Žadatelům doporučujeme se seznámit také s aplikační příručkou Evropské agentury pro železnice, jejíž plné znění naleznete na v češtině na stránkách Drážního úřadu nebo v angličtině na stránkách Agentury Evropské unie pro železnice (ERA). Cílem nového metodického pokynu je usnadnit dopravcům náročný proces podání žádosti a harmonizaci procesu hodnocení bezpečnosti, kteří žádají o nové vydání, aktualizaci nebo obnovení osvědčení o bezpečnosti.

Jednotné osvědčení o bezpečnosti dokládá, že daný subjekt zavedl systém řízení bezpečnosti a je schopen plnit své zákonné povinnosti. Osvědčení platí pro definovanou oblast provozu, tedy síť nebo sítě v rámci jednoho nebo více členských států, kde chce subjekt provozovat železniční dopravu. Všechny žádosti o jednotný bezpečnostní certifikát musí být podány elektronicky prostřednictvím One-Stop Shop (OSS).

V případě, že subjekt žádá o bezpečnostní certifikát pro provozování železniční dopravy ve více členských státech, je automaticky vydávajícím orgánem ERA. V opačném případě si může vybrat, zda posuzovatelem bude ERA nebo příslušný národní bezpečnostní úřad.
Dopravce může také využít možnosti předběžné konzultace podané přes OSS, kdy před podáním vlastní žádosti si nechá ze strany bezpečnostního úřadu nebo ERA prověřit navrhované vnitřní předpisy v rámci svého systému bezpečnosti, včetně návrhů nezbytných důkazů.
Nová metodika je vypracována podle evropského vzoru a je k dispozici ZDE

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na září a říjen 2022

S novým školním rokem vypisujeme další termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího.

Hlásit se na ně můžete v  následujících termínech:

Terminy VOZ 9 10 2022

Aktuální termíny zkoušek jsou ke stažení ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad využijí průzkum mezi strojvedoucími k dalšímu zvýšení bezpečnosti na české železnici. Zaměří se na pět klíčových oblastí.

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad představili závěry dotazníkového šetření mezi strojvedoucími, které proběhlo na přelomu července a srpna tohoto roku. Do on-line průzkumu se zapojilo 2499 respondentů ze sektoru osobní i nákladní dopravy. Průzkum se zaměřil na oblasti výkonu strojvůdcovské profese, které mohou ovlivňovat bezpečnost na železnici. Strojvedoucí upozorňují na vysokou administrativní zátěž, špatný stav části zázemí pro odpočinek a neočekávané drobné poruchy vozidel či závady na infrastruktuře. Naopak svou práci považují za zodpovědnou a atraktivní.
„Pozornost strojvedoucího může ovlivnit poměrně velké množství faktorů, které jsme se ve spolupráci s nimi snažili popsat v našem dotazníku. Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice. Proto považuji za důležité, abychom situaci v těchto konkrétních závěrech průzkumu vylepšili. Chtěl bych také poděkovat všem strojvůdcům, kteří na tuto naši výzvu ke spolupráci zareagovali, vyplnili dotazník nebo mi i napsali, a také kolegům z železniční branže za spolupráci na tomto projektu. Rozvíjet transparentní vztahy a získávat odezvu z praxe je pro dobrou dopravu velmi důležité,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.


Přehled jednotlivých opatření vycházejících ze závěrů dotazníku:
1. Zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi.
2. Důsledná kontrola dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD.
3. Rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře, důsledná kontrola kritických prvků infrastruktury a uplatnění opatření ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě Správy železnic.
4. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek strojvedoucích s výzvou k nápravě stavu, který má sekundární dopad na bezpečnost provozu.
5. Výzva dopravcům k zajištění logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem vlaku.


„Strojvedoucí musí být dostatečně proškolený na veškeré provozní situace, včetně těch krizových, a musí mít odpovídající podmínky pro svou práci. Ty zahrnují znalost předpisů, stav vozidla, dostatek informací o změnách na trati i předepsaný odpočinek. Zkušenosti z okolních evropských států nám navíc potvrzují, že pro výcvik strojvedoucích je vhodné využívat simulátory,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Ke stažení:

Prezentace k výsledkům průzkumu

Podrobné výsledky průzkumu mezi strojvedoucími

Uveřejnili jsme aktualizovaný seznam dopravců, kteří mají oprávnění provozovat drážní dopravu na území ČR.

V tuto chvíli máme 107 českých dopravců a 21 zahraničních.

Dalších 7 zahraničních dopravců má povolení zajíždět do přechodových pohraničních stanic.

Celkem jsme k 1.9.2022 dosáhli čísla 135 provozovatelů drážní dopravy.

Seznam dopravců i aktualizované seznamy provozovaných a zrušených vleček najdete v části Provozování dráhy a drážní dopravy

Počet odstraněných železničních přejezdů roste

Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství, jako za celý rok 2019 a několikanásobek roku 2020 a 2021.

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Více najdete v tiskové zprávě

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Drážním úřadem spouští dotazník pro strojvedoucí

Ministerstvo dopravy, Drážní úřad a Dopravní vzdělávací institut spouští průzkum zkušeností a názorů strojvedoucích v ČR na podmínky výkonu jejich profese, které mohou ovlivnit bezpečnost tuzemské železnice. Má podobu anonymního on-line dotazníku, o kterém byli informováni všichni železniční dopravci. Projekt vznikl z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky a resortní Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Více najdete v tiskové zprávě.

Evropská komise uveřejnila po 95. jednání RISC finální znění revizí Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI)

Členské země se mohou k finálnímu znění nových TSI ještě během následujících dvou měsíců vyjádřit.

Termíny pro vyjádření pro jednotlivé oblasti TSI jsou následující:
• Do 19. 8. 2022 - TSI CCS, OPE, INF & ENE
• Do 29. 8. 2022 - WAG, LOC&PAS, NOI, PRM, ERATV a RINF
• Do 7. 9. 2022 - TAP/TAF GAP
• Do 13. 9. 2022 Item 6 – TSI implementation discussion for RISC

Od roku 2023 začnou v železničním sektoru platit nové Technické specifikace pro interoperabilitu. Jejich změny připravuje Evropská železniční agentura (ERA).
TSI jsou souborem technických požadavků na evropský železniční systém tak, aby byl interoperabilní.
Revize se týkají cca 74 témat napříč všemi specifikacemi. První požadavek na změny v TSI vzešel od Evropské komise v červnu 2020.

Časový harmonogram implementace nových TSI:

casový harnonogram

Uveřejnili jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na červenec a srpen 2022

Zkoušíme i přes léto! Zkoušky všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího v červenci a srpnu proběhnou v následujících termínech:

Terminy VOZ 7 8 2022

Aktuální termíny zkoušek jsou ke stažení ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

Drážní úřad schválil názvy dalších čtyř železničních zastávek. Tři z nich jsou v Pardubickém kraji.

Síť železničních zastávek v Pardubickém kraji se dále rozšiřuje. Drážní úřad v tomto regionu schválil názvy dvou nových zastávek a jednu změnu názvu. Nová zastávka s názvem „Pardubice – centrum“ vznikne přímo v Pardubicích. Město tak na svém území bude mít již osm železničních stanic či zastávek na několika různých tratích. Na území Pardubického kraje bude dále vybudována nová stanice „Choltice zastávka“ a stanice „Svitavy-Lačnov“ bude přesunuta a přejmenována na „Opatovec“.

Poslední novou zastávkou, o jejímž názvu rozhodl Drážní úřad, je „Vlkov-Osová“. Tato zastávka vznikne v Kraji Vysočina. Názvy zastávek budou platné od data jejich otevření.

Více najdete v tiskové zprávě