Drážní úřad
Dnešní datum: 26. 07. 2016   | Hlavní stránka | Úřední deska | Potřebuji si vyřídit | Odkazy | Kontakty | Basic information |  
  Hlavní nabídka

  Rychlé odkazy
Sekce stavební

Sekce technická

Přeprava nebezpečných věcí (RID)

Svařování a defektoskopie

Odborná způsobilost osob k provádění revizí a zkoušek UTZ

Odborná způsobilost osob k řízení drážních vozidel

Volná místa

Rozšírené vyhledávání

Personalizace

  Basic information
UK flag
Rail Authority
Code of Administrative Procedure - extract
Act on rail systems
Annual report – text
Annual report – details
Annual report – charts
National Safety Rules
Register manufacturer certification bodies

Počet zobrazených článků: 11 (z celkem 11 nalezených)

Pokyn Drážního úřadu k Nařízení komise (EU) č. 1077/2012

Vydáno dne 01. 04. 2016 (108 přečtení­)

Na základě Nařízení Komise (EU) č. 1077/2012 ze dne 16.11.2012 o společné bezpečnostní metodě pro dozor vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti vydává, Drážní úřad pokyn, podle kterého bude prováděna dozorová činnost – státní dozory v oblasti zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy u jednotlivých subjektů v době platnosti jejich osvědčení o bezpečnosti, vydané podle § 23a, resp. § 34h, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dráhách“).

Celý článek v PDF

Vytisknout článek

Registrace vozidel v NVR

Vydáno dne 04. 07. 2013 (5899 přečtení­)

Vedení registru drážních vozidel určených k pohybu na dráze celostátní a regionální (dále jen "NVR ČR") v České republice upravuje § 49d zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“) a rozhodnutí Komise č. 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (dále jen „rozhodnutí 2011/107/EU“). Dalším předpisem upravujícím vedení registru a přidělování dvanáctimístného číselného kódu je Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému "provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního železničního systému (2011/314/EU) (dále jen „TSI OPE“). Toto opatření vychází z předpokladu, že NVR České republiky je propojen s NVR ostatních členských států prostřednictvím evropského registru EC VVR.
Drážní úřad podle § 49d zákona o dráhách vede registr drážních vozidel vlastníků těchto vozidel se sídlem nebo bydlištěm nebo místem podnikání, je-li odlišné od místa bydliště, v České republice, a určených k pohybu na dráze celostátní a regionální. Podle přílohy rozhodnutí 2011/107/EU článku 3.2.5 odst. 2 vozidla, která nejsou vybavena kabinou řidiče, například nákladní a osobní vozy či jiná speciální vozidla, jsou registrována v NVR členského státu, ve kterém byla poprvé uvedena do provozu. Zde může nastat rozpor s § 49d odst. 3 zákona o dráhách, pokud je v České republice uvedeno do provozu vozidlo zahraničního vlastníka.

Celý článek v PDF


Příloha 1a: Standardní registrační formulář podle Dodatku 4 přílohy rozhodnutí 2011/107/EU ("SRF") verze word
        ve formátu *.doc (*.dot)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 1b: Standardní registrační formulář podle Dodatku 4 přílohy rozhodnutí 2011/107/EU ("SRF") upravená verze excel.
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 2: Zkrácený registrační formulář ("ZRF")
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 3: Registrační formulář pro povolení v zahraničí
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 4: Pokyny pro vyplňování Standardního registračního formuláře a zkráceného registračního formuláře
Příloha 5: Údaje do registru vozidel vedeného jinými státy
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)

Vytisknout článek

UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 352/2009 O PŘIJETÍ SPOLEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ METODY PRO HODNOCENÍ A POSUZOVÁNÍ RIZIK

Vydáno dne 10. 12. 2012 (6110 přečtení­)

I.            Úvodní ustanovení

1.     Účelem tohoto metodického pokynu je stanovit postupy jak pro příslušné zaměstnance Drážního úřadu, tak pro navrhovatele pro uplatňování Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (dále jen „nařízení“).

2.            Tento pokyn platí pro uvádění strukturálních subsystémů do provozu, jejich změny a modernizace. Nařízení se v rámci přechodných ustanovení nevztahuje na systémy a změny, které jsou ke dni vstupu nařízení v platnost v pokročilé fázi vývoje.Celý text metodického pokynu článek v PDF

Příloha 1 - Seznam uznaných nezávislých posuzovatelů bezpečnosti dle ES 352/2009 pro technické změny (změny strukturálních subsystémů)
Průvodce pro uplatňování nařízení Komise o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice o bezpečnosti železnic
Osnova zprávy o posouzení bezpečnosti
Soubor dokumentů a údajů prokazujících způsobilost subjektu pro posuzování bezpečnosti
Příklad popisu aplikace Procesu řízení rizik (ŘR) navrhovatelem

Vytisknout článek

Vydávání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce

(4459 přečtení­)

Tento metodický pokyn byl vypracován na základě článku 12 odst. 2 Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice 2004/49/ES“) a nařízení Komise (EU)  č. 1158/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (dále jen „nařízení 1158/2010“) a nařízení Komise (EU) č.1169/2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (dále jen „nařízení 1169/2010“), s cílem usnadnit žadatelům – provozovatelům dráhy a železničním podnikům z České republiky a jiných členských států Evropského společenství – podávání žádostí o získání:

a)            osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle § 23a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dráhách“), (schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES) nebo

b)            osvědčení dopravce podle § 34h zákona o drahách (osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES).Celý text metodického pokynu ve formátu PDF
Příloha 1 - Kritéria pro posuzování shody - společná část příloh II. nařízení 1158/2010 a 1169/2010 ve formátu PDF
Příloha 2 - Kritéria pro posuzování shody pro provozovatele dráhy ale nařízení 1169/2010 nad rámec společné části ve formátu PDF
Příloha 3 - Kritéria pro posuzování shody pro osvědčení dopravce část B podle nařízení 1158/2010 přílohy III a národních předpisů ve formátu PDF

Tisková zpráva | Vytisknout článek

Normy kvality služeb a zpráva o kvalitě poskytovaných služeb dle Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě

Vydáno dne 08. 08. 2012 (2853 přečtení­)

Metodický pokyn k Normám kvality služeb a ke zprávě o kvalitě poskytovaných služeb dle článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech  a povinnostech cestujících v železniční přepravě

 I. Úvod

1. Evropská Komise vydala stanovisko JS/290311 pod názvem Normy kvality služeb, obsah zprávy  o kvalitě služeb a způsob jejího zveřejňování jako návod pro dopravce. Drážní úřad tento pokyn zapracoval do Metodického pokynu k Normám kvality služeb dle článku 28 Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech cestujících v železniční přepravě.Celý text metodického pokynu ve formátu pdf
Příloha I - Definování norem kvality služeb – Minimální obsah zprávy kvalitě poskytovaných služeb ve formátu pdf
Příloha II - Kontaktní údaje na zástupce železničního podniku ve formátu pdf

Vytisknout článek

Získání osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a osvědčení pro funkce údržby (Osvědčení ECM)

Vydáno dne 02. 04. 2012 (4500 přečtení­)

Dne 31. května 2011 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (dále jen Nařízení Komise (EU) č.445/2011). Tímto nařízením se zavádí systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu a funkce údržby (ECM) nákladních vozů, jak je uvedeno v článku 14a, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (dále jen Směrnice 2004/49/ES), v platném znění.

Účelem tohoto systému udělování osvědčení je prokázání, že subjekt odpovědný za údržbu zavedl svůj systém údržby a může splnit požadavky stanovené v tomto nařízení, a zajistit tak, že všechny nákladní vozy, za jejichž údržbu je odpovědný, jsou v bezpečném provozuschopném stavu.Celý text metodického pokynu ve formátu pdf
Dodatek č. 1 k metodickému pokynu ve formátu pdf
Příloha 1 - Formulář žádosti o osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu ve formátu pdf umožňující vyplnění
Příloha 2 - Formulář žádosti o osvědčení pro funkce údržby ve formátu pdf umožňující vyplnění
Příloha 3 - Vzor písemného dokladu o postupech popsaných v příloze III Nařízení Komise EU č. 445/2011 ve formátu pdf

Vytisknout článek

Získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího.

Vydáno dne 04. 03. 2012 (12865 přečtení­)

Platí pouze pro strojvedoucí na dráze celostátní – regionální a pro žádosti o změnu a vystavení duplikátu licence!


Metodický pokyn

pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího

 (úplné znění s účinností od 01.03.2012)

 

I.       Úvod

1.      Tento metodický pokyn je určen pro zájemce o získání licence strojvedoucího v souladu s ustanoveními § 46c, § 46d a § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“) a vyhlášky č. 16/2012 Sb.o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dále jen „vyhláška“).

2.      Tento metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

3.      Všeobecnou odbornou způsobilost pro získání licence strojvedoucího ověřuje drážní správní úřad, kterým je Drážní úřad.

Celý text metodického pokynu v PDF
Formulář - žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti - RTF
Formulář - potvrzení o absolvování školení - RTF
Žádost o vydání licence - PDF s možností vyplnění
Pokyny pro vyplnění formuláře - PDF

Vytisknout článek

Uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

(108 přečtení­)

Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Celý článek v PDF

Tisková zpráva | Vytisknout článek

Uplatňování národních bezpečnostních předpisů a národních technických pravidel

(5462 přečtení­)

Metodický pokyn pro uplatňování národních bezpečnostních předpisů a národních technických pravidel

Celý článek... | Vytisknout článek

Racionalizační opatření

(4361 přečtení­)

Podle § 44 odst.1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, drážní vozidla v provozu podléhají pravidelným technickým kontrolám, kterými se ověřuje technický stav vozidla. Způsob a podmínky provádění technických kontrol stanoví příloha č.6 vyhlášky 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Datum provedení technické kontroly musí být vyznačen v průkazu způsobilosti vozidla a zápis o provedení technické kontroly musí být uložen v dokladech vozidla.

Celý článek... | Vytisknout článek

Jednání právnických a fyzických osob s Drážním úřadem

(12662 přečtení­)

Metodický pokyn pro jednání právnických a fyzických osob s Drážním úřadem

Celý článek... | Vytisknout článek

  Novinky
15.07.2016:
27.06.2016:
25.05.2016:
29.04.2016:
04.04.2016:
Ing. Jiří Kolář, Ph.D., byl dnem 1.dubna 2016, na základě výběrového řízení, jmenován státním tajemníkem, Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., vedoucím služebního úřadu – ředitelem Drážního úřadu.

Portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo dopravy

Drážní inspekce
sonna.com.ua

(c) 2014 Drážní úřad    Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS