Drážní úřad
Dnešní datum: 27. 07. 2016   | Hlavní stránka | Úřední deska | Potřebuji si vyřídit | Odkazy | Kontakty | Basic information |  
  Hlavní nabídka

  Rychlé odkazy
Sekce stavební

Sekce technická

Přeprava nebezpečných věcí (RID)

Svařování a defektoskopie

Odborná způsobilost osob k provádění revizí a zkoušek UTZ

Odborná způsobilost osob k řízení drážních vozidel

Volná místa

Rozšírené vyhledávání

Personalizace

  Basic information
UK flag
Rail Authority
Code of Administrative Procedure - extract
Act on rail systems
Annual report – text
Annual report – details
Annual report – charts
National Safety Rules
Register manufacturer certification bodies

Drážní úřad


 • správní úřad zřízený zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), jako orgán státní správy se sídlem v Praze; je podřízen Ministerstvu dopravy,

  (§ 53 odst. 1 zákona o dráhách)

 • drážní správní úřad vykonávající státní správu ve věcech drah,

  (§ 54 odst. 1 zákona o dráhách)

 • vykonává působnost podle zákona o dráhách nebo podle zvláštního právního předpisu s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo obce,

  (§ 55 odst. 1 zákona o dráhách)

 • vykonává působnost orgánu dozoru podle ustanovení zvláštního právního předpisu nad stanovenými výrobky (§ 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.) a ostatními výrobky (§ 7 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb.) určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo drážních vozidel, nad drážními vozidly, určenými technickými zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na dráhách zařazených do evropského železničního systému,

  (§ 55 odst. 2 zákona o dráhách)

 • vykonává státní dozor ve věcech drah,

  (§ 58 odst. 1 zákona o dráhách)

 • projednává správní delikty podle zákona o dráhách v prvním stupni, s výjimkou správních deliktů podle § 51 odst. 6, které projednává Drážní inspekce, a s výjimkou správních deliktů na dráhách tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních, které v prvním stupni projednává příslušná obec, v jejímž územním obvodu se dráha tramvajová, trolejbusová, lanová nebo speciální nachází,

  (§ 52a odst. 6, § 54, § 55 odst. 1, § 56 a § 57 zákona o dráhách)

 • ukládá a vybírá pokuty nebo ukládá zákaz činnosti za přestupky a správní delikty,

  (§ 50 odst. 5, § 51 odst. 7 a 8 a § 52 odst. 11 a 12 a § 52a odst. 8 zákona o dráhách)

 • ukládá pořádkové pokuty vlastníku dráhy, provozovateli dráhy a dopravci, který neuposlechl příkazu osoby pověřené výkonem státního dozoru ve věcech drah při výkonu tohoto dozoru,

  (§ 59a zákona o dráhách)

 • speciální stavební úřad pro stavby dráhy a stavby na dráze,

  (§ 7 odst. 1 zákona o dráhách a § 15 zák. č. 183/2006 Sb. dále jen "stavební zákon")

 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,

  (§ 171 stavebního zákona)

 • vykonává povinnosti bezpečnostního a regulačního orgánu pro provozování drah a drážní dopravy podle příslušných směrnic Evropských společenství,

  (§ 55 odst. 3 zákona o dráhách)

 • dohlíží nad dodržováním povinností a práv cestujících vyplývajících z nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě, které vstoupilo v platnost dne 3. prosince 2009,

 • na základě pověření provádí činnost „příslušného úřadu“ kompetentního podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování RID.  Novinky
15.07.2016:
27.06.2016:
25.05.2016:
29.04.2016:
04.04.2016:
Ing. Jiří Kolář, Ph.D., byl dnem 1.dubna 2016, na základě výběrového řízení, jmenován státním tajemníkem, Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., vedoucím služebního úřadu – ředitelem Drážního úřadu.

Portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo dopravy

Drážní inspekce
sonna.com.ua

(c) 2014 Drážní úřad    Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS